Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Jonas Vorwerk h.o.d.n. Jonas Vorwerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24437104 en is gevestigd aan Veerpolderstraat 29-35 6833BN te Arnhem.

Deel I – Verkoop, installatie en onderhoud kunstwerken

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

 1. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren en/of verhuren van Producten door Jonas Vorwerk  waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Jonas Vorwerk.
 5. Overeenkomst: De (koop of huur)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop, expositie (ook wel: verhuur)  en levering van Producten die door Klant gekocht/gehuurd zijn van Jonas Vorwerk.
 6. Producten: De Producten die door Jonas Vorwerk worden aangeboden zijn kunstwerken. 
 7. Jonas Vorwerk: De aanbieder van Producten, de aanbieder van de Werkzaamheden alsmede de aanbieder van het Gehuurde aan Klant. 
 8. Werkzaamheden: De Werkzaamheden die Jonas Vorwerk aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel kunstwerken tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van Producten), en/of het verrichten van onderhoud aan kunstwerken tegen een door de Klant te betalen prijs in geld.
 9. Website: De Website waarop Jonas Vorwerk haar Producten aanbiedt is: https://jonasvorwerk.nl.
 10. Gehuurde: De kunstwerken die door Verhuurder worden geëxposeerd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Jonas Vorwerk en iedere Overeenkomst tussen Jonas Vorwerk en een Klant en op elk Product dat door Jonas Vorwerk wordt aangeboden. 
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jonas Vorwerk aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Jonas Vorwerk zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Jonas Vorwerk is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Jonas Vorwerk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Jonas Vorwerk gedane Aanbod is vrijblijvend. Jonas Vorwerk is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Jonas Vorwerk het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Jonas Vorwerk gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Jonas Vorwerk niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Jonas Vorwerk kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Jonas Vorwerk zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jonas Vorwerk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. 
 7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Jonas Vorwerk het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Klant is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Jonas Vorwerk heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Klant van een aanbod van Jonas Vorwerk 
 2. Een Aanbod kan door Jonas Vorwerk gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Jonas Vorwerk, zal Jonas Vorwerk de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Jonas Vorwerk daaraan niet gebonden.
 5. Jonas Vorwerk is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.
 7. Klant is niet bevoegd de installatie gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Klant de Overeenkomst opzegt, is Klant de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.
 8. Indien een reeds geplande verhuur afspraak door Klant minstens twee weken voor aanvangsdatum wordt geannuleerd, is Jonas Vorwerk gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Klant.
 9. Klant is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Jonas Vorwerk voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Jonas Vorwerk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Jonas Vorwerk het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jonas Vorwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jonas Vorwerk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jonas Vorwerk zijn verstrekt, heeft Jonas Vorwerk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Jonas Vorwerk niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Jonas Vorwerk, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Jonas Vorwerk kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Jonas Vorwerk is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jonas Vorwerk bekend was. 
 7. Klant vrijwaart Jonas Vorwerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Productlevering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Jonas Vorwerk of er door andere omstandigheden buiten de macht van Jonas Vorwerk enige vertraging ontstaat, heeft Jonas Vorwerk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Jonas Vorwerk schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Jonas Vorwerk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Jonas Vorwerk of een externe vervoerder is Jonas Vorwerk gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Jonas Vorwerk gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Jonas Vorwerk ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Indien Jonas Vorwerk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 7. Jonas Vorwerk is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Jonas Vorwerk is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Jonas Vorwerk behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. Jonas Vorwerk verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw),  tenzij anders overeengekomen. De leveringen zijn inclusief verpakking, verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage. 
 3. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Klant. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Jonas Vorwerk erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Jonas Vorwerk te worden gemeld op info@jonasvorwerk.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonas Vorwerk op de wijze zoals door Jonas Vorwerk aangegeven. 
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Jonas Vorwerk, conform de retour instructies van Jonas Vorwerk. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Jonas Vorwerk is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Jonas Vorwerk te wijten is, zal Jonas Vorwerk na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Jonas Vorwerk.

Artikel 9 – Installatie- en montagewerkzaamheden

 1. Jonas Vorwerk zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Jonas Vorwerk ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Klant beoogde doel.
 2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Klant gedaan te zijn indien deze door Klant ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Klant.
 3. Jonas Vorwerk is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Jonas Vorwerk zal Klant informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 5. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 1. Indien Klant niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Jonas Vorwerk gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Klant.
 2. Indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt en Jonas Vorwerk nalaat van Klant nakoming te verlangen, tast dit het recht van Jonas Vorwerk om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 3. Bij annulering door Klant korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Klant de kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen van Jonas Vorwerk.

Artikel 10 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Klant) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Jonas Vorwerk is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Klant verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Jonas Vorwerk  de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Jonas Vorwerk gerechtigd om deze kosten, na overleg met Klant, in rekening te brengen bij Klant. Indien Klant, of een daartoe bevoegde medewerker van Klant, niet aanwezig is op de locatie, is Jonas Vorwerk gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Klant komen.
 3. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Jonas Vorwerk gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Klant vergoed te worden.

Artikel 11 – Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Jonas Vorwerk onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Jonas Vorwerk zal Klant informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Klant is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Jonas Vorwerk, waarna Jonas Vorwerk overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Jonas Vorwerk gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Klant is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Jonas Vorwerk.

Artikel 12 – Oplevering kunstwerk

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Jonas Vorwerk of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Jonas Vorwerk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. 
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en kunnen door Jonas Vorwerk bij Klant in rekening worden gebracht. 
 3. Jonas Vorwerk spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 
 5. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Jonas Vorwerk gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 6. Indien Jonas Vorwerk te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Klant het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Klant geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  
 7. Na oplevering is het werk voor risico van de Klant. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Jonas Vorwerk kan worden toegerekend.
 8. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Jonas Vorwerk.
 9. Jonas Vorwerk is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. Wanneer Jonas Vorwerk op locatie van Klant de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Klant uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Klant hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Jonas Vorwerk Klant zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Klant in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Jonas Vorwerk werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 6. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Jonas Vorwerk (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Jonas Vorwerk ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Jonas Vorwerk gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en in rekening te brengen. 
 7. Klant is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Jonas Vorwerk begint met de uitvoering van de Overeenkomst. 
 8. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Jonas Vorwerk), dient Klant hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 14 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Jonas Vorwerk. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Jonas Vorwerk een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Jonas Vorwerk ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is Jonas Vorwerk gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Jonas Vorwerk op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Jonas Vorwerk heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Jonas Vorwerk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jonas Vorwerk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf in verzuim.  Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 9. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Jonas Vorwerk zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 10. Indien Jonas Vorwerk meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Jonas Vorwerk geleverde zaken, blijven eigendom van Jonas Vorwerk totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Jonas Vorwerk gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Jonas Vorwerk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Jonas Vorwerk haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Jonas Vorwerk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jonas Vorwerk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Jonas Vorwerk heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Jonas Vorwerk. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Jonas Vorwerk zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Jonas Vorwerk worden vergoed door Klant. 

Artikel 16 – Garantie

 1. Jonas Vorwerk staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan VerKlant.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan  hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. Jonas Vorwerk verstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of installatie in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 12 maanden en valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. Jonas Vorwerk is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product welke Klant in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
 3. Jonas Vorwerk voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Jonas Vorwerk  in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Klant kan slechts een beroep doen op de door Jonas Vorwerk gegeven garantie indien Klant volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Klant zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Jonas Vorwerk gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 6. De garantie vervalt:

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Jonas Vorwerk ter zake van parkeren, tol en veer;

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding 

 1. Jonas Vorwerk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Jonas Vorwerk bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Jonas Vorwerk gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Jonas Vorwerk bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jonas Vorwerk op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Jonas Vorwerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Jonas Vorwerk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Jonas Vorwerk leidt tot aansprakelijkheid van Jonas Vorwerk jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Jonas Vorwerk in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Jonas Vorwerk is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.  
 3. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Jonas Vorwerk levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). 
 4. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Jonas Vorwerk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jonas Vorwerk binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de installatiewerkzaamheden

 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Jonas Vorwerk aansprakelijk is (gebleken), dient Jonas Vorwerk in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
 2. In geval van maatvoering is Jonas Vorwerk niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen. 
 3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Klant, komen de gevolgen voor rekening van Klant, tenzij Jonas Vorwerk zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Jonas Vorwerk niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Klant.
 4. Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Klant voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Klant afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Klant.
 5. Klant is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Jonas Vorwerk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Klant gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 6. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. Jonas Vorwerk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Jonas Vorwerk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Jonas Vorwerk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jonas Vorwerk binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Jonas Vorwerk vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 20 – Vrijwaring van juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Jonas Vorwerk verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Klant hiervoor verantwoordelijk. Indien Jonas Vorwerk op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Jonas Vorwerk verplicht om Klant hiervoor te waarschuwen.
 2. Klant vrijwaart Jonas Vorwerk van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Klant vrijwaart Jonas Vorwerk voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Klant vrijwaart Jonas Vorwerk voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Jonas Vorwerk verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Klant vrijwaart Jonas Vorwerk tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21 – Overmacht

 1. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Jonas Vorwerk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Jonas Vorwerk zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Jonas Vorwerk buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Jonas Vorwerk heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jonas Vorwerk haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zo ver Jonas Vorwerk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jonas Vorwerk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 22 – Risico overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Klant zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Jonas Vorwerk verlaten.  Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant.
 2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Klant zijn gebracht na de installatie door Jonas Vorwerk. 

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Jonas Vorwerk waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Jonas Vorwerk en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Jonas Vorwerk worden overgedragen aan Klant, is Jonas Vorwerk gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken, ontwerpen en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Jonas Vorwerk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonas Vorwerk. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Jonas Vorwerk opgeleverde zaken, dient Jonas Vorwerk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Jonas Vorwerk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Jonas Vorwerk heeft het recht om foto’s  te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Klant heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Jonas Vorwerk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Jonas Vorwerk de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Jonas Vorwerk op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 25 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten van Jonas Vorwerk en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@jonasvorwerk.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jonas Vorwerk de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Jonas Vorwerk zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Klant overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Jonas Vorwerk en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Jonas Vorwerk heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jonas Vorwerk en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Deel II – Verhuur kunstwerken

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.  

Artikel 27 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. 
 2. Zowel Klant als Jonas Vorwerk kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Jonas Vorwerk ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Jonas Vorwerk tegen het overeengekomen tarief. Klant zal hierbij ieder geval 50% van de huursom dienen te vergoeden.
 6. Zowel Klant als Jonas Vorwerk kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Jonas Vorwerk nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 28 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen 

 1. Klant is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken .
 2. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Jonas Vorwerk (op)geleverde zaken.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Klant expliciet schriftelijk toestemming van Jonas Vorwerk heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden. 
 4. In het geval van doorverhuur is Klant op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 5. Klant is verantwoordelijk het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Klant en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Jonas Vorwerk, de buren en de verdere omgeving. 
 6. Klant is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan. Klant is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is Klant jegens Jonas Vorwerk en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en/of volledige opruiming daarvan. Ook is Klant dan jegens Jonas Vorwerk en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van Jonas Vorwerk en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of Jonas Vorwerk, in weerwil van de eigen gehoudenheid van Klant tot die opruiming krachtens de Overeenkomst. 
 7. Klant dient voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode het Gehuurde verzekerd te hebben, inhoudende dat het Gehuurde ten aanzien van Klant zijnde een Bedrijf onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet vallen en ten aanzien van Klant zijnde een Consument onder haar inboedelverzekering moet vallen.
 8. Klant is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. 
 9. Het is aan Klant verboden het gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonas Vorwerk. Jonas Vorwerk is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Jonas Vorwerk heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven. 
 10. Door Klant aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Klant ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Jonas Vorwerk anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 11. Klant is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode ter beschikking te stellen aan Jonas Vorwerk en af te leveren conform de Overeenkomst. 
 12. Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking vanJonas Vorwerk of enige derde in verband met door Klant aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. Klant is verplicht alle door Jonas Vorwerk verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Jonas Vorwerk niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 14. Jonas Vorwerk is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Jonas Vorwerk verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Jonas Vorwerk voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 15. Jonas Vorwerk kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Jonas Vorwerk gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Jonas Vorwerk.

Artikel 29 – Verplichtingen Jonas Vorwerk 

 1. Jonas Vorwerk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Klant te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. Jonas Vorwerk zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn. 
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Jonas Vorwerk het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 30 – Gebreken 

 1. Jonas Vorwerk staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Jonas Vorwerk is gehouden om op verlangen van Klant gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Jonas Vorwerk zijn te vergen. 
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Jonas Vorwerk gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Jonas Vorwerk voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Klant is verplicht de aanwijzingen van Jonas Vorwerk op te volgen. 
 4. Klant is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Jonas Vorwerk van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Klant wordt vergoed;
 3. Schade door onzorgvuldig handelen van Klant zelf.
 1. Gebreken aan door Klant aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Jonas Vorwerk of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Klant geen enkele aanspraak jegens Jonas Vorwerk. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Jonas Vorwerk of derden is Klant aansprakelijk. Klant zal Jonas Vorwerk voor eventuele aanspraken van derden jegens Jonas Vorwerk in verband daarmee vrijwaren. 
 2. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Klant bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Jonas Vorwerk terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld. 

Artikel 31 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Klant bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Jonas Vorwerk verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. 
 2. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde. 
 3. Jonas Vorwerk is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Klant opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Klant ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld vanJonas Vorwerk zelf.
 4. Jonas Vorwerk is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Klant. Klant dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Jonas Vorwerk.
 5. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Klant gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Jonas Vorwerk de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 6. Indien Klant het Gehuurde na het einde van Overeenkomst onrechtmatig onder zich houdt, dan kan Jonas Vorwerk over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen. 
 7. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Jonas Vorwerk leidt tot aansprakelijkheid van Jonas Vorwerk, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Jonas Vorwerk. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

Arnhem, 9 december 2021